”ASF är bron till ett fast jobb”

Motala kommun har länge arbetat målmedvetet med att stimulera och etablera arbetsintegrerade social företag i olika former.
– Vi brinner för ASF och jag är säker på att det kommer att starta fler sådana företag i framtiden. Avgörande är att det finns kunskap om ASF hos oss i kommunen och hos det traditionella näringslivet, säger Anders Bengtsson, näringslivsstrateg i Motala kommun.

Anders Bengtsson menar att ASF är ett skyltfönster mot det ordinarie näringslivet och bron till ett fast jobb för de som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Han nämner Återvinningen i Motala som exempel (se annan artikel).
– Det startade som ett kommunalt projekt och är idag en framgångsrik verksamhet som drivs som en ideell förening. Vi vill stimulera till fler ASF i kommunen, och här tror jag att de som är igång kan bidra med kunskap till de som ligger i startgroparna och till oss på kommunen.
Han berättar hur Motala kommun arbetar med ASF:
– Vi har en policy för alternativa driftsformer. Den tar upp frågan om vi ska driva verksamheter i egen regi eller om de ska få knoppa av till ASF. Det här innebär att förvaltningarna ser över sina verksamheter för att identifiera sådant som eventuellt kan drivas på ett annat sätt. Vi driver till exempel ett vandrarhem i kommunal regi. Varför gör vi det? Det kanske kan bli ett socialt företag i stället.
– Vi har också utbildat ASF-ambassadörer, det är kommunala tjänstemän från olika förvaltningar som spanar efter potentiella avknoppningar. Även detta grundar sig på att vi vill stimulera till fler ASF och till en utökad lokal ekonomi. Det gör vi med ökad kunskap och med nya tankar och idéer som verktyg.

Öka kunskap, skapa förståelse

Motala kommun har nio branschråd (handel, fastighet/bank, industri, besöksnäring, media/IT, gröna näringar, med flera). Även här pågår en intensiv debatt om ASF och hur den driftsformen ska växa och få fäste i samhället.
– Det gäller att tydliggöra nyttan med ASF, inte minst hos det ordinarie näringslivet, där det finns en hel del skeptiker. Vi behöver jobba med attityder och kunskap för att öka förståelsen för ASF och hur viktig den företagsformen är, säger Anders Bengtsson.
Han fortsätter:
– Det finns även positiva tongångar från näringslivet. En hel del näringsidkare köper tjänster av sociala företag. Det är bra, och hjälper oss att komma över den tröskel som finns.

Idrottsklubbar potentiella ASF

Anders Bengtsson ser ideella föreningar, till exempel idrottsklubbar, som potentiella ASF.
– Särskilt de som har egna anläggningar. Där skulle man kunna ha praktikanter som driver anläggningen som ett kooperativ, vilket på sikt skulle kunna bli ett ASF. Parallellt skulle man kunna utveckla vissa tjänster som kan säljas till bland annat föreningens medlemmar.
Coompanion är en stark aktör i arbetet med sociala företag och stöttar och driver frågan regionalt. Anders Bengtsson ser även andra möjligheter till stöttning.
– Vi tittar på ett samarbete med Bona folkhögskola om att starta en stödstruktur för att hålla nyetablerade ASF under armarna och stå för vissa kostnader inledningsvis.

Stora möjligheter

Det långsiktiga målet i Motala är att ASF ska bli en naturlig del i samhället och accepteras fullt ut som riktiga företag i det övriga näringslivet.
– Möjligheterna för ASF är stora. Många nyanlända behöver matchas ut i arbetslivet och det behövs arbetskraft i många branscher. Det kommer att starta fler ASF, som avknoppningar i kommunal verksamhet, som helt nya företag eller som ett extra ben att stå på i ideella föreningar. I många fall handlar det om att kommersialisera det som tidigare gjorts ideellt.